O nas

Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska wykonuje Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska jako organ rządowej administracji zespolonej w województwie śląskim.

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska działa przy pomocy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, będącego jednostką budżetową, obejmującą swym zasięgiem obszar województwa śląskiego.

Wojewódzki Inspektorat samodzielnie realizuje budżet wojewódzkiego inspektoratu na podstawie przepisów odnoszących się do jednostek budżetowych.

Aktualności i komunikaty

Spotkanie przedstawicielem Okręgowego Urzędu Górniczego
13 października 2014 r.

9 października 2014 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach odbyło się spotkanie Anny Wrześniak Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dyrektorem Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie Wojciechem Jeziorowskim. (Czytaj dalej...)

Ogłoszenie o wyborze oferty na sprzedaż zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego
17 września 2014 r.

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o wyborze oferty na sprzedaż zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego. (Czytaj dalej...)

Ogłoszenie o wyborze oferty na sprzedaż zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego
17 września 2014 r.

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o wyborze oferty na sprzedaż zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego. (Czytaj dalej...)

Ogłoszenie o przetargu otwartym na sprzedaż zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego
2 września 2014 r.

Poniżej zamieszczamy informację o zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego. (Czytaj dalej...)

Ogłoszenie o przetargu zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego
1 września 2014 r.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego o wartości jednostkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 300 euro. (Czytaj dalej...)

Informacja o zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego
18 sierpnia 2014 r.

Poniżej zamieszczamy informację o zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego. (Czytaj dalej...)

Wojewoda Śląski Piotr Litwa z wizytą w automatycznej stacji monitoringu powietrza
11 sierpień 2014 r.

W dniu 06.08.2014 roku Wojewoda Śląski Piotr Litwa zapoznał się z funkcjonowaniem systemu monitorowania jakości powietrza w województwie śląskim, prowadzonym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. (Czytaj dalej...)

Ogłoszenie o wyborze oferty na sprzedaż zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego
23 lipca 2014 r.

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o wyborze oferty na sprzedaż zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego. (Czytaj dalej...)

Biuletyn informacyjny
8 lipca 2014 r.

Informujemy, iż ukazał się szósty numer biuletynu informacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami przybliżającymi pracę Inspektoratu w okresie I półrocza 2014 roku. (Czytaj dalej...)

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego
8 lipca 2014 r.

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego. (Czytaj dalej...)

Udział przedstawicieli Delegatury w Częstochowie w ćwiczeniach z zakresu poważnych awarii przemysłowych – Radzionków 01-02.07.2014
3 lipiec 2014 r.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, realizując obowiązki w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, zobowiązania jest m.in. do opracowywania zewnętrznych planów operacyjno ratowniczych dla zakładów zaliczonych do kategorii dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Dla tego typu dokumentacji wymagana jest jej weryfikacja w formie ćwiczeń minimum raz na 3 lata. (Czytaj dalej...)

Wojewoda Piotr Litwa w częstochowskiej delegaturze WIOŚ
30 czerwca 2014 r.

W poniedziałek 23 czerwca 2014 r. Wojewoda Śląski Piotr Litwa odwiedził częstochowską Delegaturę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. W towarzystwie kierownictwa Inspektoratu i Delegatury zwiedził laboratorium, gdzie zapoznał się z nowoczesnym sprzętem do analityki chemicznej oraz wyposażeniem do badań biologicznych. (Czytaj dalej...)

Informacja dotycząca wysokich stężeń ozonu
10 czerwca 2014 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, iż ze względu na duże nasłonecznienie i wysoką temperaturę, zwłaszcza w godzinach południowych i popołudniowych, występują wysokie i bardzo wysokie stężenia ozonu. (Czytaj dalej...)

Odeszła nasza koleżanka...
6 czerwca 2014 r.

Z żalem zawiadamiamy, iż 5 czerwca 2014 roku zmarła, w wieku 55 lat, nasza koleżanka ś.p. Bogusława Kucharczyk, która była wieloletnim pracownikiem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. Ostatnio pracowała na stanowiska Kierownika Działu Inspekcji w Delegaturze WIOŚ w Bielsku-Białej. (Czytaj dalej...)

Podsumowanie wyników badań monitoringowych pól elektromagnetycznych
28 maja 2014 r.

W związku z zakończeniem w 2013 roku drugiego trzyletniego cyklu pomiarowego pól elektromagnetycznych w środowisku, opracowane zostało: „Podsumowanie wyników badań monitoringowych pól elektromagnetycznych, prowadzonych w dwóch trzyletnich cyklach, obejmujących lata 2008-2013”. Opracowanie zawiera między innymi: opis podstawowych pojęć związanych z prowadzeniem monitoringu pól elektromagnetycznych, krótki opis źródeł PEM oraz urządzeń pomiarowych. Ponadto omówiono wyniki pomiarów uzyskanych w drugim cyklu pomiarowym (lata 2011-2013), przeprowadzono analizę porównawczą wyników pomiarów z pierwszego i drugiego cyklu pomiarowego oraz zestawiono i opisano pomiary przeprowadzone w ramach działań kontrolnych. Opracowanie zawiera również opis autorskich pomiarów uzupełniających wykonanych analizatorem widma pola elektromagnetycznego z krótką analizą uzyskanych wyników. (Czytaj dalej...)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych lub docelowych poziomów substancji w powietrzu
26 maja 2014 r.

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje o ryzyku wystąpienia w 2014 roku przekroczenia ze względu na ochronę zdrowia ludzi poziomu dopuszczalnego średnich rocznych stężeń pyłu zawieszonego PM10, dopuszczalnej częstości przekraczania poziomu dopuszczalnego stężeń 24 godzinnych pyłu zawieszonego PM10, średnich rocznych stężeń pyłu zawieszonego PM2,5 powiększonych o margines tolerancji oraz wartości docelowej średnich rocznych stężeń benzo(a)pirenu. (Czytaj dalej...)

"Małe czy duże przyda się naturze" - ogólnopolska kampania informacyjna
24 kwietnia 2014 r.

Ministerstwo Środowiska rozpoczęło nowy projekt informacyjny pt.: "Małe czy duże przyda się naturze". To ogólnopolska kampania, której celem jest edukacja dzieci w zakresie ochrony środowiska i różnorodności biologicznej. Poprzez propozycję działań edukacyjnych w szkole i poza nią organizatorzy chcą kształtować u dzieci pozytywne nawyki, które mają wpływ na ich stosunek do przyrody i środowiska w dorosłym życiu. (Czytaj dalej...)

„Bomby ekologiczne”
12 marca 2014 r.

Aktualizacja listy zadań zakwalifikowanych do programu likwidacji bomb ekologicznych. (Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie Warty w Poraju
24 lutego 2014 r.

20 lutego wczesnym popołudniem w Poraju zauważono, że z jednego z rowów w okolicy ul. Nadrzecznej dostaje się do Warty ciemnobrunatna ciecz. Na miejsce zdarzenia udał się zespół dyżurny częstochowskiej Delegatury WIOŚ. Pobrano próbki wody z rowu oraz Warty powyżej i poniżej miejsca zdarzenia. Poza standardowymi analizami wykonano również testy toksyczności. Dzięki nim w krótkim czasie określono wpływ cieczy na środowisko wodne i żyjące tam organizmy. Na podstawie wyników testów stwierdzono, że nie doszło do skażenia rzeki. (Czytaj dalej...)

Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej
13 lutego 2014 r.

Ze względu na planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej, w dniach 14-17.02.2014 roku mogą wystąpić okresowe braki w danych dotyczących jakości powietrza, rejestrowane przez stacje automatyczne oraz prezentowane na tablicy świetlnej w Katowicach, przy ulicach Plebiscytowa/Jagiellońska. (Czytaj dalej...)

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
11 lutego 2014 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, że posiada składniki majątku ruchomego, które zakwalifikowane zostały do kategorii majątku zbędnego. (Czytaj dalej...)

Biuletyn informacyjny
10 lutego 2014 r.

Informujemy, iż ukazał się piąty numer biuletynu informacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. (Czytaj dalej...)

Zakończenie realizacji projektu
4 lutego 2014 r.

W grudniu 2013 roku WIOŚ w Katowicach zakończył realizację projektu pn. „Doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem, poprzez zakup i modernizację sprzętu pomiarowo-badawczego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013. (Czytaj dalej...)

Zakup mobilnej stacji do pomiarów imisji z wyposażeniem
4 lutego 2014 r.

Ostatnim zakupem WIOŚ w Katowicach w ramach projektu pn. „Doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem, poprzez zakup i modernizację sprzętu pomiarowo-badawczego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach” był zakup mobilnej stacji do pomiaru imisji zanieczyszczeń w powietrzu. (Czytaj dalej...)

Przegląd techniczny
7 stycznia 2014 r.

W dniach od 7 do 9 stycznia 2014 roku będzie wykonywany przegląd techniczny urządzenia pomiarowego na stacji monitoringu powietrza w Czerwionce-Leszczyny. (Czytaj dalej...)

Archiwum aktualności i komunikatów
Regionalny Program Operacyjny

Regionalny Program Operacyjny Woje-
wództwa Śląskiego − realna odpowiedź na realne potrzeby. (Czytaj dalej...)

Aktualna jakość powietrza

Informacja o aktualnej jakości powietrza (Czytaj dalej...)

Informacja dotycząca prognozowanej jakości powietrza na kolejną dobę znajduje się na stronie Systemu Prognoz Jakości Powietrza

Dane ze stacji monitoringu
w dniu 21 października 2014

Katowice

ParametrJedn.BieżąceDopuszcz.
Dwutlenek siarkiμg/m3brak danych350
Dwutlenek azotuμg/m3brak danych200
Tlenek węglamg/m3brak danych10
Ozonμg/m3brak danych120
Pył zawiesz. PM10μg/m3brak danych 

Bielsko-Biała

ParametrJedn.BieżąceDopuszcz.
Dwutlenek siarkiμg/m34.00350
Dwutlenek azotuμg/m315.00200
Tlenek węglamg/m30.5510
Ozonμg/m357.00120
Pył zawiesz. PM10μg/m319.00 

Częstochowa

ParametrJedn.BieżąceDopuszcz.
Dwutlenek siarkiμg/m33.00350
Dwutlenek azotuμg/m310.00200
Tlenek węglamg/m30.3210
Ozonμg/m348.00120
Pył zawiesz. PM10μg/m314.00 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Śląskiego Monitoringu Powietrza