O nas

Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska wykonuje Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska jako organ rządowej administracji zespolonej w województwie śląskim.

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska działa przy pomocy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, będącego jednostką budżetową, obejmującą swym zasięgiem obszar województwa śląskiego.

Wojewódzki Inspektorat samodzielnie realizuje budżet wojewódzkiego inspektoratu na podstawie przepisów odnoszących się do jednostek budżetowych.

Uwaga! Zmiana siedziby WIOŚ w Katowicach
Od 19 listopada 2012 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach mieści się przy ulicy Wita Stwosza 2, 40-036 Katowice.

Aktualności i komunikaty

„Bomby ekologiczne”
12 marca 2014 r.

Aktualizacja listy zadań zakwalifikowanych do programu likwidacji bomb ekologicznych. (Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie Warty w Poraju
24 lutego 2014 r.

20 lutego wczesnym popołudniem w Poraju zauważono, że z jednego z rowów w okolicy ul. Nadrzecznej dostaje się do Warty ciemnobrunatna ciecz. Na miejsce zdarzenia udał się zespół dyżurny częstochowskiej Delegatury WIOŚ. Pobrano próbki wody z rowu oraz Warty powyżej i poniżej miejsca zdarzenia. Poza standardowymi analizami wykonano również testy toksyczności. Dzięki nim w krótkim czasie określono wpływ cieczy na środowisko wodne i żyjące tam organizmy. Na podstawie wyników testów stwierdzono, że nie doszło do skażenia rzeki. (Czytaj dalej...)

Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej
13 lutego 2014 r.

Ze względu na planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej, w dniach 14-17.02.2014 roku mogą wystąpić okresowe braki w danych dotyczących jakości powietrza, rejestrowane przez stacje automatyczne oraz prezentowane na tablicy świetlnej w Katowicach, przy ulicach Plebiscytowa/Jagiellońska. (Czytaj dalej...)

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
11 lutego 2014 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, że posiada składniki majątku ruchomego, które zakwalifikowane zostały do kategorii majątku zbędnego. (Czytaj dalej...)

Biuletyn informacyjny
10 lutego 2014 r.

Informujemy, iż ukazał się piąty numer biuletynu informacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. (Czytaj dalej...)

Zakończenie realizacji projektu
4 lutego 2014 r.

W grudniu 2013 roku WIOŚ w Katowicach zakończył realizację projektu pn. „Doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem, poprzez zakup i modernizację sprzętu pomiarowo-badawczego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013. (Czytaj dalej...)

Zakup mobilnej stacji do pomiarów imisji z wyposażeniem
4 lutego 2014 r.

Ostatnim zakupem WIOŚ w Katowicach w ramach projektu pn. „Doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem, poprzez zakup i modernizację sprzętu pomiarowo-badawczego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach” był zakup mobilnej stacji do pomiaru imisji zanieczyszczeń w powietrzu. (Czytaj dalej...)

Przegląd techniczny
7 stycznia 2014 r.

W dniach od 7 do 9 stycznia 2014 roku będzie wykonywany przegląd techniczny urządzenia pomiarowego na stacji monitoringu powietrza w Czerwionce-Leszczyny. (Czytaj dalej...)

Edukacja ekologiczna – ciąg dalszy
6 grudnia 2013 r.

21 listopada b.r. Delegatura w Częstochowie gościła wycieczkę uczniów klas IV i V Szkoły Podstawowej im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Miedźnie. Uczniowie ci uczestniczą w projekcie „WE ARE 3RS’ CHAMPIONS ” w ramach konkursu Small Grants 2012. Projekt realizowany jest w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING. Tematem przewodnim projektu jest ekologia: zaznajomienie dzieci z problemami ekologicznymi środowiska lokalnego oraz kształtowanie postaw proekologicznych w najbliższym otoczeniu ucznia - w szkole, w domu, na podwórku. (Czytaj dalej...)

Stan środowiska w województwie śląskim w 2012 roku
13 listopada 2013 r.

Raport „Stan środowiska w województwie śląskim w 2012 roku”, dostępny na stronach internetowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. (Czytaj dalej...)

Edukacja ekologiczna
31 października 2013 r.

W dniu 23 października 2013 roku, w Liceum im. Jana III Sobieskiego w Piekarach Śląskich, odbyło się spotkanie pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach z uczniami szkoły w zakresie akustyki środowiska i pól elektromagnetycznych w środowisku. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kadry pedagogicznej szkoły: Pani Anna Krzeszowiak i Pani Karolina Bizio oraz Rady Rodziców. WIOŚ w Katowicach reprezentowali Panowie Ryszard Danecki i Grzegorz Bednarski. (Czytaj dalej...)

Władze Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach uhonorowane odznakami resortu środowiska „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej”
24 października 2013 r.

Anna Wrześniak, Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oraz Jerzy Kopyczok, Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska decyzją Ministra Środowiska znaleźli się w gronie szczególnie zasłużonych dla ochrony środowiska i uhonorowani odznakami resortowymi „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej". (Czytaj dalej...)

Biuletyn informacyjny - wydanie specjalne
15 października 2013 r.

Informujemy, iż ukazał się czwarty numer biuletynu informacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. (Czytaj dalej...)

Zmiana godziny nadawania „Eko –prognozy”
16 września 2013 r.

Od dnia 02.09.2013 roku, informacja o jakości powietrza w województwie śląskim za dobę poprzednią i prognoza na kolejną dobę, jest nadawana w TVP Regiony o godzinie 20:00, w ramach Magazynu meteo. (Czytaj dalej...)

Nielegalne składowisko odpadów niebezpiecznych w Kaniowie
28 sierpnia 2013 r.

26 sierpnia 2013 r. Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bielsku-Białej została poinformowana o nielegalnym składowisku odpadów niebezpiecznych w Kaniowie, na terenie należącym do Gminy Bestwina. (Czytaj dalej...)

Informacja dotycząca wysokich stężeń ozonu
6 sierpnia 2013 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, iż ze względu na duże nasłonecznienie i wysoką temperaturę, zwłaszcza w godzinach południowych i popołudniowych, występują wysokie stężenia ozonu. (Czytaj dalej...)

Nielegalne składowisko odpadów niebezpiecznych w Kaczycach
16 lipca 2013 r.

W dniu 12.07.2013 r. Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bielsku-Białej została poinformowana o nielegalnym składowisku odpadów niebezpiecznych na terenie dawnej kopalni węgla kamiennego „Morcinek” w Kaczycach. (Czytaj dalej...)

Biuletyn informacyjny
11 lipca 2013 r.

Informujemy, iż ukazał się trzeci numer biuletynu informacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. (Czytaj dalej...)

Zestawienie punktów monitoringowych
2 lipca 2013 r.

Na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach w zakładce Monitoring środowiska/ Informacje i raporty o stanie środowiska/ Informacje o stanie środowiska/ Informacje o stanie środowiska w województwie śląskim w 2012 roku zamieszczono zestawienie punktów monitoringowych na terenie gmin i powiatów województwa śląskiego badanych w 2012 roku, zgodnie z Programem Państwowego Monitoringu Środowiska dla województwa śląskiego na lata 2010-2012 wraz z Aneksami nr 1 i nr 2. W zakładce zawarte są również wyniki badań i ocen stanu środowiska poszczególnych komponentów, na podstawie prac prowadzonych w punktach pomiarowych. (Czytaj dalej...)

Informacja dla mieszkańców województwa śląskiego w sprawie znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391, z późn. zm.)
27 czerwca 2013 r.

W związku z wdrażaniem znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje mieszkańców województwa śląskiego, że wchodzące w życie z dniem 1 lipca 2013 r. nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi mają na celu usprawnienie obowiązującego dotychczas systemu. (Czytaj dalej...)

Narada polskiej części grupy roboczej ds. ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem
25 czerwca 2013 r.

W środę 12 czerwca 2013 roku w siedzibie Delegatury WIOŚ w Bielsku-Białej odbyło się posiedzenie polskiej części grupy OPZ (grupy roboczej do spraw ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem). Spotkania tego typu odbywają się co roku i poprzedzają naradę polsko-czeskiej grupy roboczej do spraw ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem. (Czytaj dalej...)

Przewidywane wysokie stężenia ozonu
19 czerwca 2013 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, iż ze względu na wysokie temperatury i duże nasłonecznienie w ciągu najbliższych dni mogą wystąpić wysokie stężenia ozonu przyziemnego, przekraczające poziom docelowy wynoszący 120 μg/m3. W niektórych rejonach województwa wartości jednogodzinne ozonu mogą się zbliżać do poziomu 180 μg/m3, odpowiadającego wartości progowej informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia poziomów alarmowych. (Czytaj dalej...)

Awaria stacji monitoringu powietrza w Katowicach
18 czerwca 2013 r.

W związku z przedłużającą się awarią w systemie łączności z automatyczną stacją monitoringu powietrza w Katowicach, przy ul. Kossutha, prosimy o pozyskiwanie informacji o jakości powietrza z innych stacji znajdujących się w aglomeracji górnośląskiej (Dąbrowa Górnicza, Zabrze, Gliwice, Sosnowiec). (Czytaj dalej...)

Spotkanie inspektorów WIOŚ z przedstawicielami JRG PSP W Bielsku-Białej
17 czerwca 2013 r.

W dniu 23 maja 2013 r. w Delegaturze WIOŚ w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie inspektorów z przedstawicielami Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Białej tworzących jedną z grup ratownictwa chemiczno-ekologicznego PSP na terenie województwa śląskiego. Celem spotkania była wymiana informacji i doświadczeń praktycznych z użyciem sprzętu do szybkiej analizy i identyfikacji nieznanych substancji chemicznych w terenie podczas zdarzeń o znamionach poważnych awarii. (Czytaj dalej...)

Jedenasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim
9 maja 2013 r.

Na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach w zakładce Informacje o stanie środowiska (Monitoring środowiska, Informacje i raporty o ochronie środowiska) zamieszczona została „Jedenasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim, obejmująca 2012 rok” (Czytaj dalej...)

Archiwum aktualności i komunikatów
Regionalny Program Operacyjny

Regionalny Program Operacyjny Woje-
wództwa Śląskiego − realna odpowiedź na realne potrzeby. (Czytaj dalej...)

Aktualna jakość powietrza

Informacja o aktualnej jakości powietrza (Czytaj dalej...)

Informacja dotycząca prognozowanej jakości powietrza na kolejną dobę znajduje się na stronie Systemu Prognoz Jakości Powietrza

19 kwietnia 2014, godz. 08:00

Stacja monitoringu w Katowicach

ParametrJedn.BieżąceDopuszcz.
Dwutlenek siarkiμg/m3350
Dwutlenek azotuμg/m3200
Tlenek węglamg/m310
Ozonμg/m3120
Pył zawiesz. PM10μg/m3 

Stacja monitoringu w Bielsku-Białej

ParametrJedn.BieżąceDopuszcz.
Dwutlenek siarkiμg/m31.00350
Dwutlenek azotuμg/m319.00200
Tlenek węglamg/m30.7210
Ozonμg/m324.00120
Pył zawiesz. PM10μg/m379.00 

Stacja monitoringu w Częstochowie

ParametrJedn.BieżąceDopuszcz.
Dwutlenek siarkiμg/m39.00350
Dwutlenek azotuμg/m310.00200
Tlenek węglamg/m30.3210
Ozonμg/m364.00120
Pył zawiesz. PM10μg/m349.00 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Śląskiego Monitoringu Powietrza