Prace naukowo-badawcze dot. rtęci i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych
12 kwietnia 2016 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, iż na stronie internetowej w zakładce Monitoring Środowiska/Wieloletnie oceny i opracowania dot. stanu środowiska zamieszczone zostały dwie prace naukowo-badawcze wykonane na zlecenie WIOŚ w Katowicach przez Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu pt.:

Wykonanie prac było dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W pracy dotyczącej rtęci przedstawiono cechy rozkładu stężenia rtęci w fazie gazowej oraz rtęci aerozolowej, związanej z głównymi frakcjami ziarnowymi pyłu zawieszonego, w lokalizacjach reprezentatywnych dla stref miejskich i pozamiejskich, w tym przygranicznych, i wskazaniem źródeł pochodzenia rtęci w kategoriach - emisja napływowa, emisja ze źródeł lokalnych. Pomiary prowadzono od stycznia 2014 r. do grudnia 2015 r. w na pięciu stanowiskach, w trzech strefach województwa śląskiego.

Głównym celem pracy w zakresie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych było ustalenie przyczyn występowania ponadnormatywnych poziomów stężeń WWA w wodach powierzchniowych województwa śląskiego, szczególnie na obszarach o stosunkowo niskim zurbanizowaniu. W wyniku prowadzonych w latach 2014-2015 badań m.in. wód powierzchniowych, deszczowych, ścieków z oczyszczalni komunalnych, osadów ściekowych i gleb na zawartość WWA autorzy pracy podali najbardziej prawdopodobne źródła pochodzenia tych substancji oraz proponowane kierunki działań zmierzających do ograniczenia ich wpływu na środowisko wodne. Wskazano również na brak uregulowań prawnych dotyczących poziomów dopuszczalnych WWA dla ścieków i wód deszczowych wprowadzanych do wód powierzchniowych oraz osadów ściekowych, szczególnie w przypadku ich wykorzystywania do celów rolniczych.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z przedmiotowymi pracami, wzbogacającymi wiedzę w zakresie istotnych zanieczyszczeń występujących w naszym środowisku.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Andrzej Szczygieł
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 7 marca 2018 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl