Wykaz prowadzonych rejestrów i archiwów

Archiwum Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach znajduje się w Delegaturze Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Częstochowie.

Zbiory udostępniane są zainteresowanym na miejscu w godzinach urzędowania, po uprzednio wyrażonej zgodzie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Rejestr prowadzi Wydział Monitroringu Środowiska (pokój 410, piętro IV A).

Wykaz jest dostępny w godzinach pracy Inspektoratu oraz we wszystkich Delegaturach jest zgodny z rozporządzeniem z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz.U. Nr 110, poz. 1058).

Rejestr skarg i wniosków. Rejestry są prowadzone w Wydziale Inspekcji (pok. 412, piętro IV A) oraz we wszystkich delegaturach dla terenów objętych ich działalnością i są dostępne w godzinach pracy Inspektoratu z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tekst jednolity - Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

Rejestr poważnych awarii oraz rejestr zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii. Rejestry są prowadzone w Wydziale Inspekcji (pok. 417, piętro IV B) oraz we wszystkich delegaturach dla terenów objętych ich działalnością i są dostępne w godzinach pracy Inspektoratu.

Rejestr prowadzonych kontroli. Rejestry są prowadzone w Wydziale Inspekcji (pok. 412, piętro IV A) oraz we wszystkich delegaturach dla terenów objętych ich działalnością i są dostępne w godzinach pracy Inspektoratu.

Rejestr decyzji o wymiarze, odroczeniu terminu płatności, zmniejszeniu i umorzeniu administracyjnych kar pieniężnych. Rejestry są prowadzone w Wydziale Inspekcji (pok. 412, piętro IV A) oraz we wszystkich delegaturach, dla terenów objętych ich działalnością i są dostępne w godzinach pracy Inspektoratu.

Rejestr decyzji określających kary biegnącej. Rejestry są prowadzone w Wydziale Inspekcji (pok. 412, piętro IV A) oraz we wszystkich delegaturach dla terenów objętych ich działalnością i są dostępne w godzinach pracy Inspektoratu.

Rejestr zawierający informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Rejestr prowadzony jest w Wydziale Inspekcji (pok. 402, piętro IV B) oraz we wszystkich delegaturach dla terenów objętych ich działalnością i są dostępne w godzinach pracy Inspektoratu.
Rejestr przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku

Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadowienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 w powietrzu z dnia 16 grudnia 2017 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl