Podstawa prawna monitoringu

Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ), według art. 25 ust. 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska, jest systemem pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku. Celem PMŚ, zgodnie z art. 25 ust. 3 ww. ustawy, jest wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska poprzez systematyczne informowanie organów administracji i społeczeństwa o:
- jakości elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska określonych przepisami oraz obszarach występowania przekroczeń tych standardów;
- występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych i przyczynach tych zmian, w tym powiązaniach przyczynowo skutkowych występujących pomiędzy emisjami i stanem elementów przyrodniczych.

Informacje wytworzone w ramach PMŚ wykorzystywane są przez jednostki administracji rządowej i samorządowej dla potrzeb operacyjnego zarządzania środowiskiem. Pozwalają na monitorowanie skuteczności działań i strategiczne planowanie w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju na wszystkich poziomach zarządzania.

W ramach PMŚ zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy - Prawo ochrony środowiska pozyskiwane są informacje niezbędne do obsługi międzynarodowych zobowiązań Polski, w tym procesu integracji z Unią Europejską, jak również zadań wynikających ze współpracy z Europejską Agencją Środowiska oraz Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

PMŚ zapewnia także dane podlegające udostępnianiu w myśl przepisów regulujących sprawy swobodnego dostępu do informacji o środowisku. W odniesieniu do wszystkich rodzajów zadań w PMŚ obowiązuje zasada cykliczności oraz zasada jednolitości metod (art. 26, ust. 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska). Warunkiem wypełnienia celów PMŚ stawianych mu przez ustawę jest wiarygodność danych.

Sposób realizacji Państwowego Monitoringu Środowiska określają art. 23 do 28 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 686 z późn. zm.).

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (181–240 µg/m3) dla ozonu w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (181–240 µg/m3) dla ozonu w powietrzu z dnia 1 lipca 2019 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl