Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska

Państwowy Monitoring Środowiska jest systemem pomiarów, ocen stanu środowiska oraz analizą wpływu różnych czynników, w tym presji będących wynikiem działalności człowieka. Zadania PMŚ realizowane są w ramach struktury opartej na modelu DPSIR (driving forces/czynniki sprawcze - pressures/presje - state/stan - impact/oddziaływanie -response/środki - przeciwdziałania) stosowanej przez Komisję Europejską, Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Europejską Agencją Środowiska do sporządzania ocen zintegrowanych oraz ocen skuteczności polityki ekologicznej. Struktura ta pozwala na sprawne generowanie kompleksowej, opartej na badaniach, analizach i ocenach informacji o środowisku zarówno dla potrzeb społeczeństwa jak i administracji rządowej, samorządowej oraz instytucji międzynarodowych.

Wyżej wymienione kategorie informacji zostały ujęte w trzech blokach PMŚ: bloku-presje, bloku-stan oraz bloku-oceny i prognozy różniących się pod względem funkcji jakie pełnią w systemie. W ramach bloku - presje są pozyskiwane i gromadzone informacje o źródłach i ładunkach substancji odprowadzanych do środowiska, a w szczególności informacje o emisjach pozyskiwane z systemu administracyjnego, statystyki publicznej oraz wytwarzane przez Inspekcję Ochrony Środowiska.

Podstawowym blokiem w systemie PMŚ jest blok - stan, obejmujący działania związane z pozyskiwaniem, gromadzeniem, analizowaniem i upowszechnianiem informacji o poziomach substancji i innych wskaźników charakteryzujących stan poszczególnych elementów przyrodniczych. W oparciu o dane zgromadzone w ramach tego bloku wykonywane są oceny dla poszczególnych komponentów. Programy pomiarowo-badawcze realizowane są w ramach niżej wymienionych podsystemów:

1.Monitoring jakości powietrza,
2.Monitoring jakości wód powierzchniowych i podziemnych
3.Monitoring jakości gleby i ziemi,
4.Monitoring hałasu,
5.Monitoring pól elektromagnetycznych.

Informacje gromadzone w ramach bloków presje i stan zasiląją blok - oceny i prognozy, w ramach którego, będą wykonywane zintegrowane oceny i prognozy stanu środowiska, analizy przyczynowo-skutkowe wiążące istniejący stan środowiska z czynnikami kształtującymi ten stan, mającymi swoje źródło w społeczno-gospodarczej działalności człowieka.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (181–240 µg/m3) dla ozonu w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (181–240 µg/m3) dla ozonu w powietrzu z dnia 1 lipca 2019 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl