Zaświadczenia i opinie wydawane przez WIOŚ w Katowicach

Lp. Rodzaj dokumentu Podstawa prawna
1. Zaświadczenie stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne, o których mowa w przepisach ustawy, spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska Art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (j.t. Dz.U. 2015 poz. 1100)
2. Zaświadczenie stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej objętej wnioskiem spełniają wymagania określone odpowiednio w przepisach o ochronie środowiska Art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (j.t. Dz.U. 2016 poz. 859)
3. Zaświadczenie stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej objętej wnioskiem o zezwolenie na wyrób alkoholu etylowego lub wyrobów tytoniowych spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska Art. 5 ust. 2 pkt 6 lit. C ustawy z dnia 2 marca 2001r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych.(j.t. Dz.U. 2015 poz. 103)
4. Zaświadczenie stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska. Art. 12 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. ( Dz.U. Nr .67, poz. 679 z późn. zm.)
5. Zaświadczenie informujące, że na terenie, na którym położone jest projektowane ekologiczne gospodarstwo rolne, nie nastąpiło przekroczenie dopuszczalnych stężeń szkodliwych substancji zanieczyszczających powietrze i wodę. Art. 28 ust. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (j.t. Dz.U. 2013 poz. 686 z późn. zm.)
6. Zaświadczenie o wywiązywaniu się z obowiązku wnoszenia administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie ustalonych warunków
Informacja o opłacie skarbowej do zaświadczenia
Wniosek o wydanie zaświadczenia
Wniosek o wydanie zaświadczenia w związku z dotacją unijną
Art. 217 § 2 pkt 2 Kodeksu Postepowania Administracyjnego na wniosek strony jeśli urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa
Przekroczenia progów informowania społeczeństwa i progów alarmowych w powietrzu

Aktualizacja powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 16 lutego 2017 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl